Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene Voorwaarden

1 Op de website Vogloket.nl kunt u een handleiding vinden in de vorm van een Pdf-bestand. De handleiding laat u zien hoe u online een VOG kunt aanvragen. 

2 De volgende algemene voorwaarden zijn toe te passen op alle leveringen, overeenkomsten en diensten tussen Vogloket.nl (hierna te noemen verkoper of wij) en hun klanten (hierna ook wel koper of u genoemd) in de huidige versie.

3 Dit is ook toe te passen op alle toekomstige diensten en leveringen. Ook als de voorwaarden niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen geldt dit ook. 

4 Eventuele/afwijkende voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt ook voor het verlenen van diensten met kennis van tegenstrijdige voorwaarden.

Artikel 2 Herroepingsrecht

1 Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht:

Als consument heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, moet u ons websitenaam, door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit te doen. Om het contract op te zeggen. U kunt gebruik maken van onderstaand voorbeeld van een herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

U kunt ons het voorbeeld van een herroepingsformulier sturen met behulp van de hierboven reeds genoemde methoden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping:

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de afleverkosten (uitgezonderd de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het herroepen van deze overeenkomst bij ons binnenkwam, terug te betalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor uw oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling vergoedingen betaald. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben terugontvangen, of tot het moment dat u heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van de vraag waarvan het eerst sprake was.

U dient de goederen onmiddellijk maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terug te sturen of af te geven. De termijn is aangehouden indien u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. 

U draagt ​​de directe kosten van de geretourneerde goederen. In dat geval worden de kosten geschat op maximaal circa € 1,00. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de eigenschappen, staat en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij:

Ingeval van een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, vervalt het herroepingsrecht ook als de ondernemer is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst nadat de consument:

  • uitdrukkelijk heeft ingestemd dat de ondernemer kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn begint en
  • heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat hij zijn herroepingsrecht verliest door in te stemmen met de uitvoering van het contract.

Artikel 3 Aanbieding

1 De afbeeldingen van producten die u in de online shop ziet, zijn geen juridisch bindende aanbiedingen van de verkoper. Als u op de knop ‘bestellen tegen betaling’ klikt, geeft u automatisch een bindende intentieverklaring af om de goederen in het winkelwagentje te bestellen.

De verkoper stelt in de aanvaardingsverklaring de klant op de hoogte per e-mail van de contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden. Daarin zijn ook de annulerings voorwaarden in opgenomen. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1 U kunt de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk houden voor schade die door hun veroorzaakt is. Dit geldt ook voor een plaatsvervangende agent of wettelijke vertegenwoordiger door een eenvoudige nalatigheid.

2 De beperking van aansprakelijkheid is n.v.t. op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op schade die voortvloeit uit het verzuimen van essentiële contractuele verplichtingen.

Artikel 5 Levertijd

1 Met de orderbevestiging door de verkoper begint de leveringstermijn

2 De overeengekomen leveringstermijn wordt (onverminderd de rechten van de verkoper in geval van verzuim door de betreffende klant) verlengd met de periode waarin de klant in verzuim is met zijn verplichtingen uit een ander of dit contract.

3 Dat de debiteur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen van de verkoper, is de koper vereist de verkoper een passelijk termijn te geven. Nadien de uitstelperiode is verstreken, is het mogelijk dat de klant zich terugtrekt uit het sluiten van het contract.

4 Het is niet mogelijk om aanspraak te hebben op schadevergoeding ingevolge van niet-naleving van leveringsdata of leveringstermijnen. Dit geldt niet, indien de vertraging aan ons te wijten is.

  1. Indien van overmacht krijgt de verkoper het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de hindering en een redelijke opstarttijd of om zich terug te trekken uit de overeenkomst wegens het deel dat nog niet is vervuld. Wij verstaan onder overmacht: stakingen, uitsluitingen, andere omstandigheden die de levering voor de verkoper verhinderen of onmogelijk maken. Dit geldt zowel voor de verkoper, als voor de onder leverancier. 

De koper erkent dat volledig beschikbaar zijn niet realistisch is. Evengoed probeert de verkoper de website zoveel mogelijk beschikbaar te houden. Vooral beveiligings-, capaciteits- of onderhoudsproblemen, alsmede omstandigheden die buiten de controle van de verkoper liggen. Denk maar aan stroomstoringen, die leiden tot korte onderbrekingen of het temporair stopzetten van de service op Vogloket.nl.

Artikel  6 Prijzen

1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2 Alle vorderingen van de verkoper worden onmiddellijk opeisbaar wanneer een betalingsdatum niet is gehaald of de koper andere contractuele afspraken schendt of de verkoper kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper waarschijnlijk zullen verminderen.

Artikel 7 De slotbepalingen

1 Op alle contractuele relaties met uitsluiting van buitenlands recht en het VN-kooprecht is alleen het Duitse recht van toepassing.

2 Ingeval individuele algemene voorwaarden gedeeltelijk ondoeltreffend of onvolledig zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de andere bepaalde bepalingen.

3 Aanpassingen in het contract, nevenafspraken en aanvullingen moeten schriftelijk worden gedaan om van kracht te zijn, mits anders bepaald in deze algemene voorwaarden. De schriftelijke vormvereiste is ook van toepassing op het afzien van deze vormvereiste.

Artikel 8 Bevoegde rechtbank

1 De maatschappelijke zetel van de verkoper is ook de plaats van jurisdictie in de omgang met handelaren. 

2 Mits ander vermeld in de orderbevestiging, is de vestigingsplaats van de verkoper de plaats van levering en betaling.

Artikel 9 Geschillenbeslechting

1 De Europese Commissie biedt een digitaal platform voor geschillenbeslechting (OS) die online plaatsvindt. U vindt dit onder volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

De koper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.